υπευθυνα διπλα σας

Είμαστε εναρμονισμένοι με την Ευρωπαϊκή οδηγία
Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (GDPR)
διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα σας.

 

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

 

Το GamePark λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της και της ιστοσελίδας της. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας, την οποία  ακολουθεί με αυστηρότητα και με την οποία διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδοτων προσφερομένων υπηρεσιών, συμμορφούμενη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

 

 1. Στοιχεία

Τα στοιχεία της Εταιρείας μας που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τα δεδομένα των πελατών μας, τα οποία επεξεργαζόμαστε για την  την παροχή των υπηρεσιών μας και την πώληση των υπηρεσιών μας έχουν ως ακολούθως:

 

Εμπορική Επωνυμία: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ MON. Ε.Π.Ε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκμετάλευση αθλητικών Χώρων

ΕΔΡΑ:  Ραιδεστού 37-39 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΤΤΙΚΗ
ΑΦΜ: 999868317
ΔΟΥ:  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.game-park.gr ή να αποστείλετε e-mail στο contact@game-park.gr ή να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο μας 694 4705100.

 

 1. Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική μας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από το GamePark,για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της και των χρηστών της ιστοσελίδας της. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

Το GamePark διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπό της.

 1. Μέτρα Ασφαλείας

Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου και των προσωπικών του δεδομένων αποτελεί αυτονόητη δέσμευση για το GamePark. Για το λόγο έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των  πελατών του και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα το GamePark εφαρμόζει αυστηρές Πολιτικές και Διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και έχουν προβλεφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εφαρμόζεται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες που στοχεύουν στην καλύτερη διασφάλιση και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Επιπλέον, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφαρμόζεται η Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων κ.α.

 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Όλως ενδεικτικώς ως:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 1. Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το GamePark συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται τους εξής τύπους προσωπικών δεδομένων οι οποίοι ενδεικτικά είναι οι εξής:

Α)Προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ΑΦΜ,  διεύθυνση email, username, password, αριθμό μέλους, επιλογή τρόπου πληρωμής, πληροφορίες εκτέλεσης πληρωμής, τα οποία λαμβάνει από εσάς

Β)Οικονομικά στοιχεία, όπως στοιχεία  πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών,

Γ) Στοιχεία και πληροφορίεςσχετικές με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, την σύνδεση σας με το ιντερνετ, συσκευή browser, IPaddress,το IDτης συσκευής σας.   

Τα φορολογικά στοιχεία εξαιρούνται της διαδικασίας διαγραφής και διατηρούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

 1. Σκοπός ΚΑΙ χρονικό διάστημα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Το GamePark δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις, ήτοι:

 • για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή πώλησης σε συνέχεια αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη σύμβασης
 • προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωση της
 • για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της
 • για τη διαφύλαξη των συμφερόντων σας.

Στο ως άνω πλαίσιο:

Το GamePark έχει έννομη υποχρέωση να πραγματοποιεί κάθε απαραίτητο εσωτερικό έλεγχο σε προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες, σε περιπτώσεις καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισμό διαρροής, ή διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή του δικτύου ή για τον έλεγχο της ορθότητας την πολιτικής της εταιρίας, της προστασίας των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της.

 Το GamePark, είτε κατόπιν σχετικής νόμιμης συγκαταθέσεώς σας, είτε στο πλαίσιο ειδικότερων εννόμων συμφερόντων της, δύναται, με σκοπό την ανάπτυξη, βελτίωση και αύξηση των παροχών του, να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την πάντα επίκαιρη ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε για λόγους βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών και μελών μας.Για τους ανωτέρω σκοπούς και σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) το GamePark δύναται να διατηρεί αρχείο καταγραφής δεδομένων, το οποίο θα διατηρείται για όσο χρόνο προβλέπεται στο νόμο.

Το GamePark τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία με τα δεδομένα που συλλέγει ….. (συμβάσεις, αιτήσεις μελών συνδρομητών και λοιπή αλληλογραφία) – για όσο διάστημα παραμένετε μέλη μας και βρίσκεται σε ισχύ η μεταξύ μας σύμβαση ή λαμβάνετε εν γένει υπηρεσίες από εμάς – για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά στο νόμο. Η εν λόγω αποθήκευση και η επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από το νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση σας ΜΟΝΟ για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας ή μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή αποσύρετε την συγκατάθεση σας.

 1. Αποδέκτες Δεδομένων & διαβίβαση

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι οι  τυχόν οι εταιρίες που συνεργάζονται μαζί μας στα πλαίσια της παροχής των τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίοι ενδέχεται να προβαίνουν σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ΑΥΣΤΗΡΑ υπό του ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα πολιτική. Η εταιρία μας συνεργάζεται με τρίτους παρόχους ηλεκτρονικών και τεχνικών υπηρεσιών οι οποίοι συμφωνούν ότι θα χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία που τους παρέχονται ΜΟΝΟ για το σκοπό για τον οποίο τους παρασχέθηκαν και εγγυώνται ότι όλες οι επεξεργασίες στις οποίες θα προβαίνουν είναι νόμιμες και συμμορφούμενες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ο διακομιστής και το κέντρο δεδομένων που χρησιμοποιεί ο δικτυακός τόπος βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου υπέχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου δεν διαβιβάζονται σε εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@game-park.gr,  άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, όπως:

 • δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα,
 • δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας,
 • δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
 • δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
 • δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία,
 • δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Τέλος, διατηρείτε και δικαίωμα να απευθύνετε το αίτημα σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Για την από μέρους μας επίλυση οιασδήποτε απορίας ή διευκρίνισης αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή και να υποβάλετε ερώτημα προς την εταιρία μας ως ακολούθως: είτε μέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@game-park.gr, είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην διεύθυνση  www.game-park.gr.

 1. Cookies

Η ιστοσελίδα μας και οι λοιπές ηλεκτρονικές πλατφόρμες της εταιρείας μας λειτουργούν με ηλεκτρονικά μπισκότα (cookies). Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που εξυπηρετούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, βοηθώντας μας να αναλύσουμε τα δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου να βελτιώσουμε τον δικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που εσείς επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα μας σχετικά με την από μέρους σας χρήση των (cookies) ή την διεύθυνση www.allaboutcookies.orgη οποία προσφέρει καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookiesχρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους browsers. Η μείωση των cookiesενδέχεται να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον δικτυακό τόπο.

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Ενημερωθείτε για τις παροχές και τα τελευταία νέα μας, καταχωρώντας το emailσας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από εμάς ΜΟΝΟγια την αποστολή του Newsletter!

Τελευταία Ενημέρωση Πολιτικής : 24 Μαΐου 2018.